HÜRRİYET BUMERANG

kod

Embed

Esma ül Hüsna'nın Hayırları

Esma ül Hüsna'nın Hayırları

Eski Araplarda sıfatlardan isim türetme de çok bilinen bir uygulamaydı. Bu şekilde Kur’an’da  geçen Allah’ın sıfatları, Esma ül Hüsna; yani Güzel İsimler tanımlamasıyla isimleştirilmiştir. Böyle sayılan 99 isim Allah’ın 99 sıfatını anlatır. İslamiyetin ilk dönemlerinden beri bu isimlerin tesbih edilmesine büyük önem verilmiştir. Bu isimlerin söylenmesi insanlara huzur verdiği gibi, Allah’ın yüceliğini tekrar tekrar hatırlamak için en faydalı yöntemlerden biri addedilmiştir. Ayrıca Esma ül Hüsna’nın zikredilmesinin insanın işlerinin Allah’ın yardımıyla rast gideceğine de inanılmıştır. O nedenle çok eskiden beri Müslümanlar Allah’ın isimlerini üstlerinde taşımayı ve zikretmeyi çok önemli görmüşlerdir. O nedenle bazı sanâtkarlar, örneğin hüsnü hatla uğraşan hattatlar bu isimleri yazmış ve bu hat eserleri o devirlerde büyük meblağlarla alıcı da bulmuştur.

Örneğin Allah’ın el Bâki ismi ki anlamı aşağıda verilmiştir. Güzel yazı ile şöyle yazılmıştır:

Günümüzde de bu gelenek sürmektedir. Sanatkârane işler yapan kuyumcular arasından Esma ül Hüsna çalışması yapanlar da vardır.

Sadece güzel yazı veya vücutta taşınacak şeyler değil Esma ül Hüsna’nın zikri ve terennümü de son derece yaygın ve aynı zamanda hayırlı bir meşgale sayılmıştır. Bunlara Esma ül Hüsna Tesbih’i denegelmiştir. Esma ül Hüsna'yı zikredenler, evinde veya üstünde bulunduranlar tarih boyunca adeta mucizevi denebilecek hayırlarla karşılaşmıştır. O nedenle müslümanlar Esma ül Hüsna'nın tesbihine büyük önem veregelmiştir.

İşte aşağıdaki yazıda başta Allah isminden başlayarak bu 99 ismin anlamını tek tek anlatacağız.

Allah:

Meryem sûresi (19), 65:  “O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen O’nun (Allah’ın) ismini taşıyan başka birini bilir misin?” Allah, kelimesinin önemi işte Kur’an-ı Kerim’de bu sözlerle belirtilmiştir. Hiç sen O’nun ismini taşıyan başka birini bilir misin?

Çünkü bu isim, sadece Cenâb-ı Hakk’ın zâtına mahsus olup, başka hiçbir varlığa isim olmamıştır. Bazı İslam alimlerine göre, kelimenin özelliğinden dolayı, Arapça yazımda harfleri tek tek kaldırılsa bile anlamı bozulmayan “tek kelime”dir.  Aslında tasavvufta bazen sadece tek bir harf, yani ‘Elif’ (yeni alfabedeki ‘A’, İbranicedeki ‘Alef’, Yunanca’daki ‘Alfa’) tek başına Allah adını simgeler.

Kimi teoloji bilginlerine göre Allah kelimesi ‘Al İlah’ kelimesinden türemiştir. Al veya El Arapça’da  İngilizce’deki ‘The’, Almanca’daki ‘der, das’ türü ‘Harfi Tarif’ eklerindendir. Böylesi harfi tarifler Türkçe’de yoktur. Harfi tarif önüne geldiği cins ismi belirgin bir isme, bir nevi özel isme dönüştürür. Örneğin İngilizcede House dersek, herhangi bir evi anlarız. Ama The House dersek belirli ve bilinen bir evi anlarız. Bu yoruma göre ‘Al’ kelimesi gelmeden kullanılan İlah kelimesi, herhangi bir ilahı; birilerinin taptığı bir ilahı anlatırken Al-İlah,  bilinen, ve tek olan, herkesin taptığı, gerçek ilahı anlatır.

Bu yorumun dışında Allah kelimesinin kökenini açıklayan pek çok teori de vardır. Hiç biri kesin olmayan bu teorileri bir yana bırakırsak İbranice’de Tevrat’ta Allah adı yerine kullanılan YHW harflerinden türetilen büyük bir gizemcilik vardır. Öyle ki eski İbranice’de Kuran’dakinin tersine sesli harfleri okumaya yarayan ‘hareke’ler olmadığından YHW’nin nasıl okunması gerektiği belirsiz kalmış; kimi YEHOWA, kimi Yahweh, Kimi Yehova, kimi Yaheve okumuştur. Yahudi gizemcileri hatta bu ismin gerçek okunuşu bulunsa büyük mucizelerin o isim sayesinde gerçekleştirilebileceğini söylemişlerdir. Fakat, hem Tevrat hem de İncil’de YHW isminden başka Elohim ve benzeri başka isimler de geçmiştir. Elohim, kimi yorumculara göre İlah kelimesiyle aynı köktendir.

Sonuçta İslamiyet ve Kur’an-ı Kerim, yüce Allah’ın kendi ismini inanlara açıkça bildirdiği bugün bilinen ilk din ve ilk kitaptır.

er Rahman –er Rahim

Bakara sûresi (2), 163: “Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.”

Allah’ın bu iki ismi yukarıdaki ayette beraber geçer. Ve her ikisi de ‘rahm’ kökünden gelir. Öyleyse aralarındaki fark nedir? Bir açıklama şöyledir: er-Rahmân, dünyada, iyi de olsa, kötü de olsa, mü’min de olsa, kâfir de olsa, hiçbir ayırım yapmadan, nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren zatın ismidir. 
er-Rahîm, bağışlayan, esirgeyen, ahirette merhametini, nimetlerini sadece mü’min kullarına hasreden zatın ismidir.  

Öte yandan şöyle de açıklanabilir. Er Rahim, rahmet sağlayan anlamına gelir. Halk, doğru olarak mesela yağmura ‘rahmet’ der. Çünkü o, Allah’ın kullarına verdiği bir iyiliktir. Sadece yağmur değil, pek çok şey, bütün yaradılış da öyledir: Kasas sûresi (28), 73: “Rahmetinden dolayı, Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki (geceleyin) dinlenesiniz (gündüzün) ise O’nun lûtuf (ve kereminden rızkınızı) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.” 

Er-Rahman ismi Allah’ın bütün kullarına yönelik daima iyilikler yolladığının anlatımıdır. Kimilerine göre  İslamiyetten önce Hristiyan olmuş Arap kabileleri Allah’ı Rahman adıyla bilirlerdi. İslam alimlerine göre Hristiyanlık özü itibarıyle düalist,(ikicil) bir dindir. Orada hayır ve iyilikler Allah’tan, şer ise şeytandan gelir. Allah ve Şeytan, Hristiyanlara göre daima dünya hakimiyeti konusunda mücadele içindedirler. O nedenle Hristiyan Arapların kendi tanrılarını Rahman olarak çağırmaları anlaşılır bir şeydir. Buna karşılık İslam’da “Hayır ve şer Allah’tandır!”

El Muntakim –El Kahhar

Nitekim sırayı bozmak pahasına Allah’ın 81. Sırada söylenilmesi adetten olmuş El Müntakim ile 16. Sırada olan El Kahhar isimlerini  burada anmak faydalı olacaktır. Hristiyanların Rahman kavramıyla farkı da burada gözükebilir. Allah sadece rahmet ve iyilik değil, yeri geldiğine hak ettiği cezayı vermekten de geri durmaz. El Müntaki, suçlulara suçlarının karşılığını ödeten anlamına gelir ve  dilimizdeki intikam kelimesiyle ortak kökten gelir. El Kahhar da  dilimizdeki kahretmek kelimesiyle ortak kökten gelir. Anlamı ise düşmanlarını kahredici bir şekilde yenmek; kesin bir güç ve üstünlük sahibi olmaktır.

Allah’ın 99 ismini sırasıyla ve çok kısa nakletmek gerekirse:

1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-KUDDÜS  Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarınagüven veren
8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
10-CEBBAR İstediğini zorla yaptıran
11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan
13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
15-GAFFAR  Çok affeden
16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren
18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
25-MUİZZ  İstediğine izzet veren ve şereflendiren
26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten
28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
30-ADL  Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-LATİF Lutfu keremi bol olan
32-HABİR Her şeyden haberdar olan
33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
35-GAFUR Kullarının günahlarını bağışlayan
36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan
38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur
39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
40-MUKİT  Her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
45-MUCİB  Kullarının dualarına cevap veren
46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven
49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan
55-METİN Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-VELİY Müminlerin dostu olan
57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-MÜİD Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-MUHYİ Canlılara hayat veren
62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-VACİD  İstediğini bulan
66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
70-MUKTEDİR  Her şeye gücü yeten
71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
73-EVVEL Herşeyden önce olan
74-AHİR Her şeyden sonra olan
75-ZAHİR  Varlığı apaçık görünen
76-BATIN Her şeyin iç yüzünden haberdar olan
77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
78-MÜTEALİ Ali, büyük
79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
80-TEVVAB Bütün tevbeleri kabul eden
81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden
83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-MANİ  İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-HADİ Kullarına hidayet veren
95-BEDİ Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-BAKİ Varlığının sonu olmayan
97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-SABUR  Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden-haberdesin.com dan alınmıştır.

Paylaşmak Güzeldir !


Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !